This Day in History: 1875-11-19

– Symfonie nr. 3 in D, opus 29 by Pyotr Ilyich Tsjaikovski