This Day in History: 1876-11-17

– Marche Slave, opus 31 – Pyotr Ilyich Tsjaikovski