This Day in History: 1888-11-24

– Hamlet, opus 67 – Pyotr Ilyich Tsjaikovski