This Day in History: 1927-11-05

– Symfonie nr. 2 in B, opus 14 – Dmitri Sjostakovitsj