This Day in History: 1940-11-07

– Symfonie in C – Igor Stravinsky