fbpx

This Day in History: 1942-03-05

– Symfonie nr. 7 in C, Leningrad, Opus 60  – Dmitri Sjostakovitsj