This Day in History: 1945-11-03

– Symfonie nr. 9 in Eb, opus 70 – Dmitri Sjostakovitsj