Chandos Antems 10 en 6 - Teksten

Teksten en vertalingen in het Nederlands van Chandos Anthems 10 en 6 van Georg Friedrich Händel zoals op 6 augustus 2023 gebracht door Musica Gloria in Hoegaarden.

Toch zou Vivaldi’s baanbrekende werk in de loop van de 19de eeuw in de vergetelheid geraken en duurde het tot het begin van de 20ste eeuw vooraleer het opnieuw uitgevoerd zou worden. Meer nog, de eerste opnames van de concertreeks zouden pas in 1939 of 1942 gemaakt zijn en het zou pas tijdens de latere helft van de 20ste eeuw zijn, dat het werk immens populair zou worden.

Tegenwoordig zijn ‘De Vier Seizoenen’ niet meer weg te denken uit het klassieke repertorium. 

Chandos Anthem nr. 10 - The Lord is My Light

10.1 Sinfonia

10.1 Sinfonia

10.2. The Lord Is My Light

The Lord is my light and my salvation, whom then shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom then shall I be afraid?

10.2. De Heer is mijn Licht

De Heer is mijn Licht en mijn redding, wie zal ik dan nog vrezen? De Heer is de Kracht van mijn leven, van wie, dan, zal ik bang zijn?

10.3 Though a host of men

Though a host of men were laid against me, yet shall my heart not be afraid: though there rose up war against me, yet will I put my trust in Him.

10.3. Al werd een leger van mannen

Al werd een leger van mannen tegen mij ingezet, toch zal mijn hart niet bang zijn: al werd er oorlog tegen mij gevoerd, toch zal ik mijn vertrouwen op Hem stellen.

10.4 One thing have I desired of the Lord 

One thing have I desired from the Lord, which I will require: that I may dwell in the house of the Lord all  the days of my life to behold the fair beauty of the Lord and to visit his temple

10.4. Eén ding heb ik van de Heer verlangd

Eén ding heb ik van de Heer verlangd, wat ik nog zal nodig hebben: dat ik mag wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven om de grote schoonheid van de Heer te aanschouwen en om zijn tempel te bezoeken

10.5 I will offer in his dwelling 

I will offer in his dwellings an oblation with great gladness: I will sing and speak praises unto the Lord

10.5 Ik zal brengen in zijn woning

Ik zal brengen in zijn woningen een offergave met grote blijdschap: ik zal zingen en ik zal de Heer loven

10.6 For who is God 

For who is God but the Lord: or who hath any strength except the Lord? (Psalm 18 (17)-32)

 The earth trembled and quaked; the very foundations also of the hills shook and were removed. (Psalm 18 (17)-8)

 He cast forth lightnings and gave his thunder and destroyed them. (Psalm 18 (17)-15)

They are brought down and fall’n: but we are risen. (Psalm 20 (19)-8)

 O praise the Lord with me and let us magnify his name together.

10.6 Want wie is God

Want wie is God dan de Heer: of wie heeft er enige kracht behalve de Heer? (Psalm 18 (17)-32)

De aarde schudde en beefde; de heuvels trilden ook op hun grondvesten en werden weggenomen. (Psalm 18 (17)-8)

Hij wierp bliksemstralen uit en maakte donder en vernietigde ze. (Psalm 18 (17)-15)

Ze werden neergehaald en vielen: maar wij zijn opgestaan. (Psalm 20 (19)-8)

O prijs de Heer met mij en laat ons samen Zijn naam verheerlijken.

10.7 The Lord is my strength and my shield 

The Lord is my strength and my shield, my heart has trusted in him and I am helped: therefore my heart danceth for joy, and in my song will I praise him.

10.7 De Heer is mijn kracht en mijn schild

De Heer is mijn kracht en mijn schild, mijn hart heeft op hem vertrouwd en ik ben geholpen: daarom danst mijn hart van vreugde, en in mijn lied zal ik hem loven.

10.8 It is the Lord

It is the Lord that ruleth the sea, the Lord sitteth above the waterflood and the Lord remaineth a king forever.

10.8 Het is de Heer

Het is de Heer die heerst over de zee, de Heer zit boven de watervloed en de Heer blijft voor altijd koning.

10.9 Sing praises

Sing praises unto the Lord O ye saints of his: and give thanks unto him for a remembrance of his holiness. (Psalm 30 (29)-5)

I will remember thy name from one generation to another: therefore shall the people give thanks unto thee, world without end.

10.9 Zing lof

Zingt lof voor de Heer, o gij heiligen van hem: en dank hem voor een herinnering aan zijn heiligheid. (Psalm 30 (29)-5)

Ik zal uw naam onthouden van de ene generatie op de andere: daarom zullen de mensen u danken, wereld zonder einde.

Chandos Anthem nr. 6 - As Pants the Hart

6.1 Sonata

6.1 Sonata

6.2 As pants the hart 

As pants the hart for cooling streams, so longs my soul for thee O God

6.2. Zoals het hert dorst

Zoals het hert dorst naar verkoelende stromen, zo verlangt mijn ziel naar U, O God

6.3 Tears are my daily food 

Tears are my daily food, while thus they say: where is now thy God?

6.3 Tranen zijn mijn dagelijkse kost

Tranen zijn mijn dagelijks voedsel, terwijl zij zo zeggen: waar is nu uw God?

6.4 Now, when I think there upon

Now, when I think thereupon, I pour out my heart by myself, for I went with the multitude and brought them out into the house of God.

6.4 Nu, als ik daar aan denk

Nu, als ik daaraan denk, stort ik mijn hart bij mezelf uit, want ik ging met de menigte mee en bracht ze naar het huis van God.

6.5 In the voice of praise and thanksgiving

In the voice of praise and thanksgiving among such as keep holy-day.

6.5 In de stem van lof en dankzegging

In de klank van lof en dankzegging onder degenen die de heilige dag houden.

6.6 Why so full of grief

Why so full of grief, O my soul? Why so disquieted within me?

6.6 Waarom zo vol verdriet

Waarom zo vol verdriet, o mijn ziel? Waarom zo onrustig in mij?

6.7 Put thy trust in God

Put thy trust in God, for I will praise him.

6.7 Vertrouw op God

Vertrouw op God, want ik zal Hem loven.